Центърът за немедицинска грижа е създаден от специалисти с опит в подкрепата на пациенти, техните близки, както и на различни професионалисти, които се срещат с проблеми, свързани с достъпа до качествено лечение и/или професионалното прегаряне в следствие на системен дистрес. Опитът на екипа е основно в предоставянето на подкрепа на ангажирани със здравеопазването пациенти или служители, които поради системни проблеми и предизвикателства имат трудности в комуникацията по между си, във вземането на решения или нямат информация, на базата на която да направят своя информиран избор.

Специалистите на центъра са с богат личен и клиничен опит, свързан с:

  • Познаване на здравната система, което позволява навигирането  в нея на пациенти, близки и заинтересовани специалисти;
  • Познаване на психичните процеси, свързани с развитието на заболяването и симптомите на психично страдание, както и рискът при професионалистите от развитие на системно прегаряне и умора от срещата с всекидневното страдание на пациентите;
  • Познаването на ресурсите в образователната, здравната и социалната система за стабилизиране на пациентите и осигуряване на подкрепа от материален, финансов характер или достъп до социални услуги в общността.

Специалистите на центъра работят в екип по метода на управлението на случай. В рамките на процеса могат да бъдат предоставени както и индивидуални консултации относно възникнали въпроси, така и да се работи по цялостна подкрепа за пациентите и техните близки, включваща преминаването през всички фази на посредничество, застъпничество и консултиране. Крайната цел за пациентите и техните близки е да се достигне до ясна информираност, конкретни решения, стартирало лечение, психологически комфорт, докато се приеме, че пациентът или близките му са в комфорт.

Ключово за подходът на работа е изграждането на доверителна връзка с пациентите и техните близки, на базата на която се развива диалог, насочен към решаването на конкретните проблеми.

По отношение на специалистите в здравната система Центърът за немедицинска грижа предлага индивидуално и групово консултиране, насочено към подобряване на комуникацията, засилването на екипността и намаляване на последиците от професионалното прегаряне. Специалистите на центъра насърчават всеки ангажиран с пациентите и неговите проблеми да познават пациентите, техните трудности, както и да постигат комуникация, която намалява негативните последици за двете страни, но и развива диалогичност, базирана на знанията и еднаквите разбирания на двете страни.

Безценно постижение на екипа на Центъра за немедицинска грижа е клиничната практика и собствения опит, който специалистите в него имат. Всеки професионалист, ангажиран с подкрепата към пациенти и техните близки, има личен опит като пациент, но и познава добре здравната система. Екипът на Центъра за немедицинска грижа пилотира тази форма на психосоциална подкрепа в групата “Аджибадем Сити Клиник”.