Придружаване в здравната система

Ние знаем колко сложна може да бъде здравната система за пациентите, особено когато се появи предизвикателство, свързано с най-ценното, което притежваме - здравето и животът.

За да улесним пациентите при вземането на решение, както и за да подпомогнем справянето с психологическата криза при проявата на заболяване, ние можем да предложим:

 • Обсъждане на случая с пациента и неговите близки;
 • Насочване към лекар;
 • Насочване към здравно заведение;
 • Придружаване за първа консултация;
 • Подкрепа относно вземането на информирано решение;
 • Осигуряване на второ мнение;
 • Посредничество при необходимост с медицинските специалисти за подобряване на комуникацията с пациентите и неговите близки;
 • Мотивационно консултиране за старт на лечение и/или старт на терапия;
 • Оказване на емоционална подкрепа в процеса на лечение за пациентите и техните близки.

За информация:

Евгения Александрова, пациентски консултант

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Психологическо консултиране

Клиничният психолог в Центъра за немедицинска грижа има за цел да предложи защитено пространство, в което пациентите и техните близки да обсъждат предизвикателствата от психоемоционално естество, свързано с лечението и комуникацията с всички страни в осигуряването на лечение и терапия.

В рамките психологическото консултиране с пациента и/или неговите близки се обсъждат различни теми, свързани със самото заболяване, психичните процеси, които се случват при наличието на болест, процесите на адаптация, както и всичко, което може да повиши психичната адаптация към заболяването и добрия изход от него.

Психологическото консултиране се провежда в индивидуални сесии от 50 минути.

За повече информация:

д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Информиране за социални и здравни права

С появата на заболяването се появяват и различни въпроси, свързани със социалната адаптация към него. Нашият клиничен социален работник подкрепя пациенти и техните близки с:

 • Информиране за здравни, социални, трудови права;
 • Консултация за процеса на временна и трайна нетрудоспособност (болнични, ТЕЛК);
 • Използване на услуги за социална рехабилитация и подкрепа у дома (услуги в общността - дневни центрове, патронажна грижа);
 • Информиране за право на технически помощни средства;
 • Консултация за получаване на обезщетения за безработица, майчинство и/или други събития, случили се в хода на заболяването;
 • Помощ при обжалването на решения на ТЕЛК;
 • Помощ за оформяне на жалби, сигнали до лечебни заведения, пациентски организации, държавни институции, свързани със социалното подпомагане, заетостта, образованието.

Клиничният социален работник предоставя подкрепа, както в Центъра за немедицинска грижа, така и в дома на пациента. Домашните посещения за наблюдение и проследяване са част от работата по случая.

Клиничният социален работник предоставя услуги, свързани с децата на пациентите, които включват осигуряване на емоционална подкрепа, кризисно консултиране и посредничество за осигуряване на достъп до социалните, здравните и образователните права на децата, включително след настъпване на загуба на родителя.

За повече информация:

Александър Миланов, клиничен социален работник

т: +359 888 271 283

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

 

Групи за споделяне на опит

Групите за споделяне на опит на пациенти с различни заболявания са един от начините пациентите да "вентилират" натрупаният психологически дистрес, както и да споделят в защитена среда предизвикателствата, пред които са изправени, както и да учат от опита на другите.

В групите за споделяне на опит могат да се включат до 12 участника, като няма ограничение във възрастта и пола им. Включването в група за взаимопомощ става след среща с клиничния психолог за преценка на психичния статус, както и за договаряне на правилата в групата, очакванията на пациентите за самата група. Тази първа опознавателна среща е ключово важна за пациентите и за специалистите на центъра, защото дава детайли, но е и първа крачка към доверителния контакт.

Групите за взаимопомощ акцентират върху психологическите последици от заболяването и стратегиите за справяне. Естествено, в групите могат да бъдат обсъждани въпроси от деня на пациента, от неговото лечение, от комуникацията му с лекари и специалисти. Избягва се говоренето за медицинска терапия и потенциални постижения на нетрадиционната медицина, поради това, че групата няма капацитета да оцени едно или друго лечение като успешно.

Групите за взаимен опит се управляват от клиничния психолог и от клиничния социален работник. Провеждат се веднъж на две седмици, като максималният брой срещи е 10.

За повече информация и записване:

Александър Миланов, клиничен социален работник, тел. 0888 27 12 83р [email protected]