Психологическо консултиране

Медицинските специалисти имат високохуманна, но и много емоционално натоварена професия. Работата с хора, съобщаването на лоши новини, диагнози, както и на прогнози за изхода от заболяването са наситени с емоционално натоварване, което често може да доведе до професионално прегаряне, както и да промени динамиката на личните отношения и да се отрази на социалното функциониране в други житейски позиции - на съпрузи, родители, близки и др.

Индивидуалното психологическо консултиране има за цел да осигури пространство на лекарите и медицинските сестри да говорят открито за взаимоотношенията си с пациентите, да коментират възникналите от това чувства, което води до по-доброто им разбиране и подобряване на комуникативните и консултативните умения. Не на последно място индивидуалното консултиране допринася за намаляването на професионалния стрес и води до изграждане на лични стратегии за психоемоционално състояние при кризи.

Индивидуалните консултации се провеждат в защитено пространство, в рамките на 50 минути, от клиничния психолог на Центъра за немедицинска грижа. Консултирането е системно и е предназначено за лекари, медицински сестри, лаборанти, които работят пряко с пациенти и с техните близки.

За повече информация и записване на консултация:

Д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог

т: +359 879 815 800

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu

Балинтови групи

Балинтовите групи представляват специален формат на психологични групи за медицински специалисти. Те са насочени към обсъждане и разрешаване с помощта на групата на емоционално натоварени ситуации в медицинската практика. Това се постига чрез разбиране на подлежащите психологични механизми в конфликтните взаимоотношения. Участието в такава група подпомага медицинските специалисти в справянето с емоционалното напрежение в тяхната практика и установяването на пълноценна връзка с пациента и неговите близки.

Супервизия

Центърът за немедицинска грижа предоставя супервизия, обсъждане на случаи и методическа подкрепа за социални работници и психолози, работещи с пациенти с различни заболявания.

Супервизията се извършва по предварителна заявка, като предварително се уточнява кой е обектът на супервизията: специалист, екип или група, както и нейната продължителност.

Супервизията e процес на подкрепа и може да бъде еднократна или да продължава системно в зависимост от договореността, резултатите и потребностите на супервизираните.

Индивидуални супервизии

Индивидуалната супервизия е насочена към работа по индивидуални случаи от практиката. Тя ще им помогне да подобрят професионалните си умения и представянето си като социален работник или психолог.

Групови супервизии

Груповата супервизия може да бъде по случай или проблем от практиката на един от участниците в групата. Тя има качествата на индивидуалната като има един допълнителен ресурс – групата. Тук супервизираният получава обратна връзка не само от супервайзора, но и от всеки отделен участник в групата. Това дава възможност на участниците да изпитат взаимна подкрепа и да се учат един от друг, да споделят общи преживявания, решават сложни задачи и да учат нови поведения.

Екипна супервизия

Екипната супервизия е вид групова супервизия, при която се работи с целия екип от специалисти, фокусирането е  върху междуличностните отношенията, взаимовръзки, роли, граници, комуникация и др.

Ключовата полза на груповите и екипните супервизии е съвместното обучение, ефектът от взаимното учене т.е. възможността да бъдат представени различни по сложност случаи от практиката, различни интервенции и подходи за решаване на професионални проблеми на специалистите, както и да се намали стреса в работна среда.

За повече информация и записване: 

Александър Миланов, клиничен социален работник

т: +359 888 271 283

е: [email protected]

w: www.helptalk.eu